شاخص تورم ماهانه پس از دو ماه بار دیگر به کمتر از ۰.۸ درصد رسید تا امیدها برای پایداری تورم تک رقمی زنده شود.

برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری به ۸.۸ درصد رسید.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۳۹۰ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه امسال به عدد ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه پیش ۰.۷ درصد افزایش یافت. با این حساب شاخص تورم ماهانه پس از دو ماه بار دیگر به کمتر از ۰.۸ درصد رسید تا امیدها برای پایداری تورم تک رقمی زنده شود.

نرخ تورم نقطه به نقطه اما در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه پارسال ۹.۵ درصد ثبت شد.

بررسی این تغییر در شهریورماه نسبت به ماه پیش از آن بین ۱۲ گروه اصلی نشان می‌دهد که این شاخص فقط در دو گروه کاهش یافت و در گروه دخانیات ثابت ماند؛ بر این اساس در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۰.۲ درصد و در گروه کالاها و خدمات متفرقه ۰.۷ درصد کاهش تورم ثبت شد.

همچنین در گروه پوشاک و کفش ۰.۵ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱.۱ درصد، اثاث، لوازم منزل و خدمات مورد نیاز خانه ۰.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱.۷ درصد، حمل و نقل ۰.۹ درصد، ارتباطات ۰.۲ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۳.۳ درصد، تحصیل ۰.۴ درصد، رستوران و هتل ۰.۵ درصد رشد تورم به ثبت رسید.

تغییر یک ساله منتهی به شهریورماه نیز حاکی از آن است که فقط در گروه ارتباطات کاهش ۰.۱ درصدی تورم ثبت شد.

در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها ۹.۵ درصد، دخانیات ۱۱.۹ درصد، پوشاک و کفش ۶.۹ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۹.۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۸.۱ درصد، حمل و نقل ۶.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۰.۷ درصد، تحصیل ۲۱.۷ درصد، رستوران و هتل ۸.۶ درصد، و کالاها و خدمات متفرقه رشد تورم عدد ۱۰.۲ درصد را نشان داد.