نسخه شماره ۱۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج را می توانید اینجا دانلود کنید.

نشریه 12