اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیش‌نویسی در ۶ بخش از پیشنهادهای جدید برای درج در برنامه ششم توسعه را تهیه کردند.

این پیش‌نویس در بخش‌های «سیاست‌های صنعتی»، «تامین منابع مالی»، «فناوری»، «نیروی انسانی»، «محیط کسب‌و‌کار» و «سیاست‌های تجاری» تنظیم شده و به گفته مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن، قرار است پس از جمع‌بندی نهایی و تایید هیات رئیسه اتاق تهران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. به عنوان نمونه، در بند نخست این پیش‌نویس که مربوط به سیاست‌های صنعتی است به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اشاره و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است که این استراتژی را با هماهنگی تشکل‌های صنعتی و معدنی و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بهره‌وری تدوین کند. در بند دوم این پیش‌نویس، آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته و به موجب این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می‌شود که در سال اول برنامه، محل‌های مناسب برای ایجاد واحدها و شهرک‌های صنعتی را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و اعلام عمومی کند.