برای جبران بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه های مشمولان قانون کار در سال ۹۳، طرحی در قالب افزایش سنوات کارگران بررسی می شود که در صورت نهایی شدن قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین ۱۵۰۰۰ تا ۳۸۷۰۰ تومان افزایش می یابد.

یکی از مزایای جانبی شغل برای مشمولان قانون کار پایه سنواتی است که در حال حاضر، به صورت ماهیانه، ۳ ماه یکبار، ۶ ماهه، سالیانه و یا در زمان قطع همکاری از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت می شود.

شورای عالی کار، هر ساله در زمان ارائه مصوبه افزایش حداقل دستمزد سالیانه که برای سال جاری مجموعا ۲۸ درصد و به میزان ۶۰۹ هزارتومان در نظر گرفته شده است، برخی مزایای جانبی مانند حق مسکن، سنوات روزانه و حق بن نقدی را نیز افزایش می دهد که البته با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان است.

برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری از این دست نیز طبق فرمول هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به صورت مستقل امکان تعیین را ندارند.

شورای عالی کار در آخرین مصوبه مزدی خود که در اسفندماه ۹۲ ارائه شده بود، افزایش های جدیدی را برای دستمزد امسال مشمولان قانون کار تعیین و ابلاغ کرد. حالا خبر می رسد، طرحی در دست بررسی است که طی آن تا پایان سال جاری بتوان میزان سنوات روزانه کارگران را به دو برابر افزایش داد.

آخرین پایه سنواتی تعیین شده به مبلغ روزانه حداقل ۵۰۰ تومان برای پایین ترین گروه شغلی و حداکثر ۷۸۰ تومان برای بالاترین گروه شغلی بوده است. اولین گروه شغلی تاکنون و برای سال جاری جهت هر ماه کارکرد، مبلغ ۱۵ هزارتومان سنوات دریافت کرده است.

این رقم برای گروه ۲۰ شغل به میزان ۲۳۴۰۰ تومان بوده است. در عین حال، گروه یک شغلی در سال جاری برای ۱۲ ماه کارکرد مبلغ ۱۸۰ هزارتومان و گروه ۲۰ شغلی نیز برای همین مدت کارکرد ۲۸۰۸۰۰ تومان پایه سنواتی خواهند گرفت و یا به حساب آنها منظور خواهد شد.

اگر طرح مذکور به نتیجه برسد مبلغ پایه سنواتی گروه یک شغلی قبل از اتمام سال جاری برای هر ماه ۳۰ هزارتومان تعیین می شود. این میزان برای گروه دو شغلی ۳۰۳۰۰ تومان و برای گروه های دیگر نیز افزایشی خواهد بود.

همچنین به عنوان نمونه دیگر، گروه ۱۲ شغلی که در حال حاضر باید برای هر ماه کارکرد ۱۸۶۰۰ تومان سنوات بگیرد، این مبلغ به ۳۳۳۰۰ تومان افزایش می یابد. در عین حال، اینکه در صورت ارائه مصوبه کارفرمایان مجبور خواهند بود افزایش ها را برای کل ماه های سال منظور کنند و یا از زمان افزایش دوباره؛ هنوز مشخص نیست و بستگی به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد.

به صورت کلی، در صورت انجام این برنامه که به منظور کاهش شکاف بین هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار خواهد بود، کارگران در گروه یک شغلی سنوات ۱۰۰۰ تومان برای هر روز کارکرد و کارگران گروه ۲۰ شغلی نیز ۲۰۷۰ تومان برای هر روز کارکرد در سال ۹۳ دریافت خواهند کرد.

برخی مقامات آگاه عنوان کرده اند وزارت کار قصد دارد تا این طرح را قبل از پایان سال جاری و مطرح شدن مباحث مربوط به افزایش دستمزد سال ۹۴، در شورای عالی کار دنبال کند.

(ارقام پایه سنواتی ۹۳ و پایه پیشنهادی به تومان)

پایه سنواتی پیشنهادی

پایه سنواتی سال ۹۳

مزد شغل

(ریال)

گروه شغلی

۱۰۰۰

۵۰۰

۲۰۲۹۷۰

۱

۱۰۱۰

۵۱۰

۲۰۳۸۴۰

۲

۱۰۲۰

۵۲۰

۲۰۴۷۰۹

۳

۱۰۳۰

۵۳۰

۲۰۵۵۸۱

۴

۱۰۴۰

۵۴۰

۲۰۶۴۵۳

۵

۱۰۵۰

۵۵۰

۲۰۷۶۱۱

۶

۱۰۶۰

۵۶۰

۲۰۸۷۷۲

۷

۱۰۷۰

۵۷۰

۲۰۹۹۳۳

۸

۱۰۸۰

۵۸۰

۲۱۱۳۸۳

۹

۱۰۹۰

۵۹۰

۲۱۲۸۳۵

۱۰

۱۱۰۰

۶۰۰

۲۱۴۵۷۴

۱۱

۱۱۱۰

۶۲۰

۲۱۶۳۱۶

۱۲

۱۱۳۰

۶۴۰

۲۱۸۰۵۸

۱۳

۱۱۵۰

۶۶۰

۲۲۰۳۷۶

۱۴

۱۱۷۰

۶۸۰

۲۲۲۶۹۵

۱۵

۱۱۹۰

۷۰۰

۲۲۵۰۲۳

۱۶

۲۰۱۰

۷۲۰

۲۲۷۹۲۰

۱۷

۲۰۳۰

۷۴۰

۲۳۰۸۲۲

۱۸

۲۰۵۰

۷۶۰

۲۳۴۳۰۲

۱۹

۲۰۷۰

۷۸۰

۲۳۷۷۸۵

۲۰

منبع: مهر