{ یارانه دستمزد: وجهی است که توسط دولت به موجب این شیوه نامه بصورت ماهانه بابـت بخشـی از دسـتمزد نیروی کار شغل اولی به عنوان یارانه، به کارفرمای موضوع این شیوه نامه

پرداخت می شود. }

pic-198662-1552546231

با عنایت به تامین اعتبار اجرای برنامه سیاست های فعال بازار کار موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در راستای ضرورت اجرای طرح های پنج گانه زیر شامل:

  • طرح مشوق بیمه ای کارفرمایی

  • کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

  • پرداخت یارانه دستمزد

  • تامین مالی خرد

  • مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بدینوسیله از کلیه کارفرمایان ، کارجویان، روستائیان ، کارگاهها، شرکت ها ، موسسات و ….که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت و تولید هستند. دعوت می گردد جهت آگاهی از اقدامات حمایتی دولت برای بهبود کسب و کار ، ایجاد اشتغال و برخورداری از تسهیلات و مزایای پیش بینی شده در طرح های مورد اشاره و فرآیند اجرای آنها به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه فرمایند.

 

شرایط احراز برای این طرح:

ماده ۵:نیروی کار شغل اولی جهت بهرهمندی از مزایای این شیوه نامه باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ (سن فرداز ۲۰سال کمتر و از ۳۵سال تمام بیشتر نباشد؛

۲ (حداقل ۶ماه از تاریخ فارغ التحصیلی فرد در آخرین مقطع تحصیلی )کاردانی تا دکتری (سپری شده باشد؛

۳ (هیچگونه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی پـس از فراغـت تحصـیل در آخـرین مقطـع تحصیلی نداشته باشد؛

۴ (در زمان اجرای این برنامه در یکی از کارگاههای موضوع این شیوه نامه مشغول به کار شده؛

تبصره:نیروی کار شغل اولی که در خلال اجرای پرداخت یارانه دستمزد و به دلیل شرایط کارفرما )موضـوع بنـد ۲ماده ۱۶این شیوه نامه (بیکار شده باشد، تا سقف ۶ماه سابقه بیمه از محدودیت این بند مستثنی می باشد.

ماده ۶ :کارفرما /کارگاه جهت بهرهمندی از مزایای این شیوه نامه باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ (دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵قانون خدمات کشوری باشد؛

۲ (دارای کد بیمه کارگاهی تأمین اجتماعی باشد؛

۳ (فعال بودن کارگاه در زمان اجرای برنامه یارانه دستمزد بر مبنای لیست بیمه تـأمین اجتمـاعی احـراز شـده باشد؛

۴ (نیروی کار شغل اولی را مطابق شیوه نامه حاضر بکار گمارده باشد؛

 

شماره تلفن های لازم جهت برقراری تماس ۱۶-۳۳۳۳۴۳۱۵

 فایل pdf جزئیات این طرح را از اینجا دانلود کنید