رئیس

مجتبی اندرزیان

دبیر

آرش موسوی

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

 اعضای کمیسیون:
کمیسیون فناوری اطلاعات، جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان