اتاق اکواتاق ایران و آلماناتاق ایران و ارمنستان
اتاق ایران و استرالیااتاق ایران و افغانستان اتاق ایران و امارات
اتاق ایران و انگلیساتاق ایران و ایتالیااتاق ایران و بلژیک
اتاق ایران و چیناتاق ایران و روسیهاتاق ایران و سوئد
اتاق ایران و عراق اتاق ایران و فرانسه اتاق ایران و لیبی
اتاق ایران و کانادا شورای ایران و آفریقا شورای ایران و الجزایر
شورای ایران و بحرینشورای ایران و ترکیه شورای ایران و ژاپن
شورای ایران و سوریه شورای ایران و عربستان شورای ایران و عمان
شورای ایران و قطر شورای ایران و مالزیشورای ایران و هلند
شورای ایران و هند شورای ایران، اسپانیا و پرتغال مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق های اسلامی