به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه، پس از برگزاری چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس و نواب رییس کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با رأی اعضا انتخاب شدند.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به عنوان نائب رئیس دوم کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی انتخاب شد.

کیانی پور. کمیسیون