صفحه: ۱
ردیفنامنام خانوادگیشرکتگروه فعالیت انتخاباتیتعداد رایدرصد در گروهرتبه در گروه انتخاباتی
۱

اردوانآذرکیشخدمات بازرگانی دژ مهتاب دهدشتبازرگانی۴۷% ۸۲.۴۶۱
۲

سیدشمس الههاشمیبازرگانی۴۱% ۷۱.۹۳۲
۳

فتاحجاودانهبازرگانی۳۹% ۶۸.۴۲۳
۴

حبیب الهنوروزیبازرگانی۳۸% ۶۶.۶۷۴
۵

القاسقنبری مرداسیشبکه جنوببازرگانی۳۴% ۵۹.۶۵۵
۶

قربانعلیرفیعی بلداجیصنعت۵۲% ۹۱.۲۳۱
۷

چنگیزهاشمیبشار صنعت یاسوجصنعت۴۹% ۸۵.۹۶۲
۸

عبدالهقبادیدماوند کار گچسارانصنعت۴۲% ۷۳.۶۸۳
۹

عزیزاللهرحیمیپولاد پانل دناصنعت۳۴% ۵۹.۶۵۴
۱۰

وحیدگرجیدارویی زرد بندصنعت۳۳% ۵۷.۸۹۵
۱۱

جبارکیانی پورراه وساختمانی و معدنی گدار یاسوجمعدن۵۵% ۹۶.۴۹۱
۱۲

علیاکبریپارس پترو دنامعدن۴۱% ۷۱.۹۳۲
۱۳

فرامرزخوبانیکشاورزی۵۰% ۸۷.۷۲۱
۱۴

عزیزالهفتحیکشاورزی۴۰% ۷۰.۱۸۲
۱۵

علیچراغیکشاورزی۳۰% ۵۲.۶۳۳