ردیف نام و نام خانوادگیشماره کارت بازرگانی تاریخ انقضاءملاحظات
۱حبیب اله کاظمی پور۲۳۹۰۱۲۱۱۱۱۲۰/۱/۱۳۹۴
۲سهراب بهرامی نژاد۴۲۳۱۵۳۰۸۱۵۱۶/۲/۱۳۹۴
۳شهرام باقری۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷۷/۱۱/۹۴
۴محمد باقر فهیمی اردکانی۱۰۸۶۱۶۹۶۷۲۶۰۰۲۲/۲/۹۴
۵جبار کیانی پور۱۰۶۸۰۰۱۳۹۹۲۳۰/۱۰/۹۴
۶شهرام رحیم پور۱۸۱۵۴۱۹۱۷۲۱۷/۲/۹۴
۷منصور راد۴۲۵۰۵۲۸۳۷۵۱۱/۳/۹۴
۸سید شمس اله هاشمی۵۵۰۹۸۹۸۳۶۴۳/۳/۹۴
۹قربانعلی رفیعی بلداجی۶۲۹۹۸۱۹۴۲۱۱۸/۳/۹۴
۱۰علی رکان۴۲۵۰۵۸۶۴۶۴۱۷/۳/۹۴
۱۱بهزاد کاظمی۴۲۳۱۶۷۸۰۷۳۲۲/۳/۹۴
۱۲خدا کرم جهانی۱۰۸۶۱۷۶۳۷۷۹۲۸/۳/۹۴
۱۳مریم دیباجی۱۰۱۰۱۷۵۰۴۱۲۴/۳/۹۴
۱۴وحید گرجی۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷۱۱/۴/۹۴
۱۵محمد سعید کاظمی۵۵۰۹۷۴۷۰۵۶۱۱/۴/۹۴
۱۶سید حسین موسوی نور۱۰۶۸۰۰۷۴۰۶۱۱۱/۵/۹۴
۱۷عبد الله قبادی۱۰۶۸۰۰۲۲۷۹۱۲۸/۵/۹۴
۱۸غلام حسین رضایی۱۰۶۸۰۰۱۶۲۵۶۸/۱۲/۹۳
۱۹فردین اسدروز۴۲۵۰۹۳۱۱۴۲۰۲۸/۱۱/۹۴
۲۰سید مصطفی دانشمند۴۲۵۱۰۳۷۵۱۰۱۸/۶/۹۴
۲۱علی صادقی۳۲۵۱۷۴۷۹۹۱۱۲/۷/۹۴
۲۲ناصر کریمی۵۵۰۹۹۰۲۰۶۱۵/۷/۹۴
۲۳علی محمدی گوهرگان۴۲۶۹۱۰۳۵۲۳۱۲/۷/۹۴
۲۴ابوذر منصوری ارخلو۲۳۰۰۱۳۴۰۶۳۲۰/۷/۹۴
۲۵علی صادقی کهمینی۲۲۹۸۶۰۲۳۹۵۱۴/۷/۹۴
۲۶چنگیزهاشمی۱۰۸۶۱۹۶۴۵۲۵۳/۸/۹۴
۲۷سید عبد الحسین تقویان۴۲۳۰۰۳۳۴۷۸۱۴/۸/۹۴
۲۸صادق نصیرپور۱۹۷۲۰۲۱۵۶۷۲۷/۸/۹۴
۲۹بهرام باقری۱۰۸۶۱۹۹۳۲۲۶۲۸/۸/۹۴
۳۰حامد پرهیزگاریان۴۲۳۱۶۵۲۵۴۶۲۹/۸/۹۴
۳۱علی اکبری۱۰۸۶۱۹۳۶۲۵۵۸/۸/۹۸
۳۲لشکر آذرپیوند۴۲۵۰۴۸۸۶۷۵۱۸/۹/۹۴
۳۳سیف اله داورپناه۴۲۵۰۰۳۵۲۶۳۱۰/۹/۹۴
۳۴حبیب اله نوروزی۵۳۲۹۶۵۰۲۹۱۱۹/۹/۹۴
۳۵عزیز دشتیان۲۳۹۱۰۷۴۵۸۱۱۵/۱۰/۹۴
۳۶بخشعلی رئوفی پور۱۰۸۶۱۶۹۶۸۳۸۲۷/۹/۹۴
۳۷کیهان ایمانی۲۲۹۴۷۲۰۹۵۴۱۱/۱۰/۹۴
۳۸علی چراغی۴۲۳۰۹۶۵۴۸۶۳۰/۱۰/۹۴
۳۹منوچهر یاری تل زالی۴۲۳۰۰۱۰۶۸۰۲۵/۱۰/۹۴
۴۰شاپور پشتیبان۴۲۳۱۹۵۳۲۱۱۲۴/۱۰/۹۴
۴۱سید هدایت جلال اصل۲۳۹۰۱۱۱۰۷۶۲۹/۱۰/۹۴
۴۲بهمن چرامی۴۲۵۱۰۷۱۵۸۱۹/۱۱/۹۴
۴۳مهدی رهسپاری اردکانی۲۵۴۹۷۶۷۱۶۰۲/۱۱/۹۴
۴۴روح اله طاهری۴۲۳۱۶۵۶۰۰۲۲/۱۱/۹۴
۴۵عزیز اله رحیمی۱۰۸۶۱۷۴۲۰۹۷۲/۱۱/۹۴
۴۶شکر اله محمد بیدک۴۲۶۸۹۲۷۹۵۶۲/۱۱/۹۴
۴۷فتاح جاودانه۴۲۳۱۳۱۲۵۸۳۲/۱۱/۹۴
۴۸امرالله حسینی۴۲۳۰۵۲۸۷۲۸۱/۱۱/۹۴
۴۹محمد رضا ملایی سی سخت۱۲۰۹۳۶۰۸۶۱۴/۱۱/۹۴
۵۰فرامرز خوبانی۴۲۶۹۴۰۸۳۶۷۴/۱۱/۹۴
۵۱محمدکریم علی پور۴۲۳۰۵۵۳۴۶۳۴/۱۱/۹۴
۵۲محمدرضا مشایخ کمارجی۵۴۷۹۷۴۹۸۲۱۸/۱۱/۹۴
۵۳جمشید بزرگیان زاده۱۸۶۱۴۵۳۰۳۵۸/۱۱/۹۴
۵۴سید آیت تقوی۴۲۵۰۵۶۰۹۴۵۸/۱۱/۹۴
۵۵اردوان آذرکیش۴۲۵۰۹۶۱۳۱۱۶/۱۱/۹۴
۵۶عزیز اله فتحی۵۵۰۹۷۵۰۵۵۳۵/۱۱/۹۴
۵۷علی نجات چیره نژاد۵۹۹۹۶۲۱۷۵۵۹/۱۱/۹۴
۵۸پژمان سلیمانی۲۳۹۱۷۸۱۲۴۵۱۰/۱۱/۹۴
۵۹اله بخش حسینی۴۲۳۰۲۷۸۷۰۵۱۶/۱۱/۹۴
۶۰حمید خدری۳۵۳۹۹۳۷۸۳۸۲۶/۱۱/۱۳۹۳
۶۱همداد باردل۴۲۳۱۵۲۷۵۲۰۲۸/۱۱/۹۴
۶۲القاس قنبری۱۰۸۶۱۷۴۷۵۳۰۶/۱۱/۹۴
۶۳بار احمد اکرامی نژاد۶۰۰۹۷۷۶۱۷۱۲۱/۲/۹۴
۶۴فرشید عزیزی طاس احمدی۴۲۵۰۹۲۴۴۳۲۲۹/۱۱/۹۴
۶۵طاهره آذرگشسب۱۰۶۸۰۰۷۲۸۹۰۰۲۸/۱۱/۹۳
۶۶موسی آرام۱۰۶۸۰۰۰۲۳۵۵۰۲۹/۱۱/۹۴
۶۷سعید محسن خواه۲۵۴۹۵۶۹۳۵۰۲/۱۲/۱۳۹۴
۶۸مختار نیک روز۴۲۵۰۷۹۹۰۷۷۳۰/۱۱/۹۴
۶۹منوچهر عزیزی۱۰۸۶۱۶۹۶۸۵۷۲۹/۱۱/۹۴
۷۰علی کرم بهره مند۴۲۵۰۳۶۷۰۷۱۳۰/۱۱/۹۴
۷۱خداکرم پژوهنده۱۰۸۶۱۶۸۴۵۳۰۲۹/۱۱/۹۴
۷۲مجتبی مدحتی۱۰۸۶۱۱۸۵۶۶۰۵/۱۲/۱۳۹۴