از ابتدای سال جاری، همزمان با افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان، سهم بیمه کارگران نیز از ۳۴ هزارتومان به ۴۲ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۱۲ هزارتومان به ۱۴۰هزارتومان افزایش یافت. ارقام یادشده برای گروه های شغلی با دریافتی های بالاتر از حداقل حقوق به مراتب بیشتر خواهد بود.

با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال جاری در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.

طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.

در عین جال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی که این روزها به دلیل افت شدید پوشش حمایتی این بیمه از درمان افراد، تنها مزیت باقیمانده آن فقط بازنشستگی است؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا (برای گروه های دارای سابقه، تخصص، مهارت و یا عناوینی که نهایتا دریافتی افراد را بالاتر از حداقل مزد قرار دهد)، را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.

وضعیت پرداخت حق بیمه های جدید

همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.

برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر ۱۴۰ هزار و ۴۷ تومان و سهم کارگران نیز ۴۲ هزار و ۶۲۳ تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان را در سال ۹۳ دریافت کند، ۱۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.

مقامات کارگری می گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.

سهم بیمه کارگران حداقل بگیر ۴۲۶۲۳ تومان شد

کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم ۳ درصدی برای دولت و ۳ درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها ۳ درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.

از سهم بیمه ۷ درصدی کارگران که برای سال جاری ۴۲ هزار و ۶۲۳ تومان است، ۴ درصد به عنوان ذخیره بازنشستگی و ۳ درصد نیز برای بیمه بیکاری اختصاص می یابد. در صورتی که سهم ۳ درصدی دولت برای پرداخت به بیمه بیکاری نیز به مجموع سهم کارگران و کارفرمایان افزوده شود، به ازاء هر کارگر مشمول قانون کار در سال جاری که فقط از حداقل دستمزد برخوردار باشد، باید ۲۰۰ هزار و ۹۳۷ تومان حق بیمه پرداخت کرد که ۱۸ هزار و ۲۶۷ تومان سهم دولت، ۴۲ هزار و ۶۲۳ تومان سهم کارگر و ۱۴۰ هزار و ۴۷ تومان نیز سهم کارفرما خواهد بود.

جدول تغییرات ۴ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما

(ارقام به تومان)

سالحداقل‌دستمزدسهم‌کارفرماسهم‌کارگرکل‌پرداختی
۱۳۹۰۳۳۰۳۰۰۷۵۹۶۹۲۳۱۲۱۹۹۰۹۰
۱۳۹۱۳۸۹۷۰۰۸۹۶۳۱۲۷۲۷۹۱۱۶۹۱۰
۱۳۹۲۴۸۷۱۲۵۱۱۲۰۳۸۳۴۰۹۸۱۴۶۱۳۶
۱۳۹۳۶۰۸۹۰۰۱۴۰۰۴۷۴۲۶۲۳۱۸۲۶۷۰

در مواردی ممکن است افراد متناسب با میزان دریافتی ماهیانه خود حق بیمه نپردازند و کارفرمایان در ارسال لیست های نهایی به تامین اجتماعی، حقوق افراد را کمتر از میزان واقعی آن اعلام می کنند. هدف اصلی این کار این است که کارفرمایان رقم کمتری را بابت حق بیمه افراد به تامین اجتماعی بپردازند که البته در نوع خود تخلف و اجحاف در حق کارگر تلقی می شود.

برخی کارفرمایان می گویند در مواردی با توافق کارگران چنین روشی به کار گرفته می شود که علاوه بر کاهش سهم بیمه کارفرما، سهم خود کارگر نیز کاهش می یابد. همچنین در مورد کارگرانی که تصمیم به قطع همکاری با کارفرما در دوره کاری مشخصی را دارند نیز چنین روشی برای پرداخت ارقام کمتر بیمه به کار گرفته می شود. البته کم پرداختن حق بیمه در زمان بازنشستگی در حقوق افراد تاثیر منفی خواهد داشت.

به صورت کلی طبق فرمول محاسباتی برای تعیین سهم بیمه شاغلان مشمول قانون کار، در صورتی که افراد در هر ماه به هر دلیلی از قبیل سابقه کاری، تخصص، مهارت، پست مدیریتی و یا هر عنوان دیگری دریافتی های بالاتری از حداقل های مصوب شورای عالی کار داشته باشند، رقم حق بیمه سهم کارفرما و کارگر نیز بیشتر از ۱۸۲ هزارتومان خواهد شد.

بر این اساس، اگر دریافتی کارگری در سال جاری ۶۵۰ هزارتومان باشد، حق بیمه سهم وی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سهم کارفرما نیز ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. در جدول زیر سهم بیمه برخی گروه های حقوقی اعلام شده است.

سهم بیمه کارفرمایان با ۳ درصد بیمه بیکاری ۲۳ درصد و سهم کارگران نیز ۷ درصد محاسبه شده است.

جدول سهم بیمه ۱۰ گروه مزدی در سال ۹۳

(ارقام به تومان)

حقوق‌دریافتیسهم‌بیمه‌کارفرماسهم‌بیمه‌کارگرکل‌پرداختی
۶۵۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۴۵۵۰۰۱۹۵۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۱۶۱۰۰۰۴۹۰۰۰۲۱۰۰۰۰
۷۵۰۰۰۰۱۷۲۵۰۰۵۲۵۰۰۲۲۵۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۱۸۴۰۰۰۵۶۰۰۰۲۴۰۰۰۰
۸۵۰۰۰۰۱۹۵۵۰۰۵۹۵۰۰۲۵۵۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۲۰۷۰۰۰۶۳۰۰۰۲۷۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۰۲۱۸۵۰۰۶۶۵۰۰۲۸۵۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۷۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۰۲۴۱۵۰۰۷۳۵۰۰۳۱۵۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۲۵۳۰۰۰۷۷۰۰۰۳۳۰۰۰۰