این نشست با دستور کار «بحث و بررسی در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ اتاق یاسوج» برگزار گردید.

نشست هیئت نمایندگان اتاق یاسوج با سخنان پیش از دستور جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج در خصوص مسائل و رویدادهای مهم اقتصادی استان و کشور آغاز گردید و پس از آن اعضا به بررسی جزئیات و موارد مرتبط با بودجه سال ۱۳۹۸ اتاق پرداختند.
همچنین در این نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به بحث و اظهار نظر در خصوص «مشکلات اخیر فعالین اقتصادی استان در همکاری با بانک های استان» پرداختند.
در همین خصوص مقرر گردید در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان این مشکلات و راهکار و پیشنهادات بخش خصوصی استان در این رابطه مطرح گردد.