سمینار آموزشی، تخصصی
«کارآفرینی در حوزه گردشگری با محوریت صنایع دستی»
در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد

در این سمینار مباحثی از جمله تعریف گردشگری، صنایع دستی و کارآفرینی در زمینه داشته های صنایع دستی هر منطقه توسط دکتر افسانه احسانی ، پژوهشگر و محقق حوزه گردشگری با محوریت صنایع دستی ارائه شد.