- اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی یاسوج - http://yasoujccim.ir -

اطلاعیه/ نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق – بغداد