رئیس

عزیزاله فتحی

azizallahfathi@yahoo.com

دبیر

سیده پریسا صداقتی نیا

p_s7047@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضای کمیسیون:

آقایان ، فتاح جاودانه ، عبد الله قبادی، مجتبی اندرزیان، امیر حسینی