- اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی یاسوج - http://yasoujccim.ir -

نمونه اسناد تجاری

ردیف عنوان فایل ردیف عنوان فایل
۱ نمون پروفرما  file-extension-jpg-icon [1] ۷ نمونه ثبت سفارش  file-extension-jpg-icon [2]
۲ نمونه BCL  Word [3] ۸ نمونه فرم A  file-extension-jpg-icon [4]
۳ نمونه ICPO  Word [5] ۹ نمونه گشایش اعتبار اسنادی  file-extension-jpg-icon [6]file-extension-jpg-icon [7]file-extension-jpg-icon [8]file-extension-jpg-icon [9]
۴ نمونه LOI  Word [10] ۱۰ نمونه گواهی مبدا  file-extension-jpg-icon [11]
۵ نمونه اظهارنامه گمرکی  file-extension-jpg-icon [12] ۱۱ نمونه گواهی مبدا GSTP Word [13] Word [14]
۶ نمونه بارنامه دریایی  file-extension-jpg-icon [15]