رئیس

سید امر اله حسینی

دبیر

وحید پناهی

vahid_panahi18@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست، صنایع غذایی و اقتصاد سبز

 لشکر آذر پیوند، عزیز اله فتحی، فتاح جاودانه