رئیس

فرامرز خوبانی

دبیر

سیده پریسا صداقتی نیا

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضا کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و سلامت اداری:

 عزیزالله رحیمی، عبدالحسین تقویان، فتاح جاودانه