رئیس

منوچهر یاری تل زالی

دبیر

ایمان رمضانی

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی:

عبدالحسین تقویان، فرامرز خوبانی، عزیز اله رحیمی، جبار کیانی پور