رئیس

وحید گرجی

gordgi@zardband.com

دبیر

سید هادی اسلام زاده

Hadi_ese@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضای کمیسیون:

عبد اله قبادی، عزیز اله فتحی، مجتبی اندرزیان