رئیس

لشکر آذر پیوند

دبیر

سید هادی اسلام زاده

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون:

 جبار کیانی پور، عزیز اله رحیمی، سید شمسالله هاشمی