رئیس

 فتاح جاودانه

f.javdaneh@yahoo.com

نایب رئیس

چنگیز هاشمی

 c-hashemi@yahoo.com

دبیر

وحید پناهی

vahid_panahi18@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون کشاورزی :

علی اکبری، عزیزالله فتحی، علی چراغی، وحید گرجی، القاس قنبری،  رفیعی بلداجی