رئیس

 فرامرز خوبانی

fz.kkoubani@yahoo.com

نائب رئیس

القاس قنبری

دبیر

 محسن محقق

mohsenmohaghegh@ymail.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون فنی مهندسی و عمران:

چنگیز هاشمی، جبار کیانی پور، القاس قنبری، عزیز اله رحیمی،  علی اکبری، عبدالله قبادی