- اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی یاسوج - http://yasoujccim.ir -

کمیسیون صنعت و معدن

رئیس

وحید گرجی

gordgi@zardband.com

نایب رئیس

عزیز اله رحیمی

 Mehrzad34343@gmail.com [1]

دبیر

سید عبدالهادی اسلام زاده

Hadi_ese@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون صنعت و معدن:

علی اکبری،قربانعلی رفیعی، چنگیز هاشمی، عبدالله قبادی،  فرامرز خوبانی ، جبار کیانی پور