رئیس

عزیزالله رحیمی

 Mehrzad34343@gmail.com

نایب رئیس

حبیب الله نوروزی

norouzi.tradingyahoo.com

دبیر

سید عبدالهادی اسلام زاده

Hadi_ese@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون تجارت:

چنگیز هاشمی، علی اکبری، فرامرز خوبانی، علی چراغی، عزیز اله فتحی ، جبار کیانی پور