رئیس

نائب رئیس

عزیزاله فتحی

سید شمش اله هاشمی

azizallahfathi@yahoo.com

 shamsallahhashemi@yahoo.com

دبیر

سیده پریسا صداقتی نیا

p_s7047@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضاء کمیسیون بانک و بیمه:

علی اکبری، حبیب اله نوروزی،جبار کیانی پور، عبد الله قبادی، علی چراغی