رئیس

علی اکبری

aliakbari0066@yahoo.com

نایب رئیس

قربانعلی رفیعی بلداجی

 ghorbanal.rafei@yahoo.com

دبیر

وحید پناهی

vahid_panahi18@yahoo.com

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضای کمیسیون گردشگری اتاق یاسوج

چنگیز هاشمی ، فرامرز خوبانی ، وحید گرجی، جبار کیانی پور، علی چراغی