رئیس

فرشید عزیزی

دبیر

ایمان رمضانی

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضای کمیسیون:

منوچهر یاری تل زالی، لشکر آذر پیوند، امیر حسینی، عبد الحسین تقویان