مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- دوصفحه فرم مشخصات بازرگانی وکارت عضویت چاپ شده به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت

۲- اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به (آدرس مندرج درکارت بازرگانی(بهمراه اصل و تصویر کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات از سال ۸۵ به بعد

۳. – اظهارنامه مالیاتی عملکرد که دارای کد رهگیری بوده یا ممهور به مهر حوزه مالیاتی ذیربط گردیده باشد یا اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال۹۰ به بعد

۴- اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده

۵- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت )درصورت هرگونه تغییرات : مدیر عامل،مرکز اصلی شرکت، میزان سرمایه ، تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت).

تذکر ۱- در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر ۲- درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست

۳- در صورت تغییر مدیرعامل:

الف- اصل کارت ملی و پایان خدمت مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

ب- کپی تمام صفحات شناسنامه و مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم ) مدیر عامل به همراه اصل برای رویت

ج شش قطعه عکس ۶*۴ زمینه سفید رنگی

د- آگهی تغییرات مدیر عامل همراه با روزنامه رسمی آن

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

 

واریزی حق عضویت اتاق بازرگانی توسط متقاضی

.اصل فیش ۰۰۰/۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی

به حساب شماره :۲۱۷۰۰۹۴۰۳۰۰۰۸

نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت

.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی

حق عضویت سالیانه تا سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

به شماره حساب: ۰۱۰۱۵۷۸۹۰۵۰۰۰

و فیش حق تمبر.

واریزمبلغ یک در هزار فروش .طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وارائه تایید از واحد مالی

واریز مبلغ سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی دریافت راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه اینترنتی