نام ونام خانوادگی

سمت

ایمیل

جبارکیانی پور

image002

رئیس اتاق

 Godaryasuj@yahoo.com

چنگیزهاشمی

image020

نایب رئیس اول

 c-hashemi@yahoo.com

عبداله قبادی

image006

نایب رئیس دوم

 ghobadi.abdollah@yahoo.com

علی چراغی

image008

خزانه دار

 alicheraghi28@yahoo.com

قربانعلی رفیعی بلداجی

image026

منشی هیئت رئیسه

 ghorbanal.rafei@yahoo.com

اردوان آذرکیش

ardavan azarkish

عضوهیئت نمایندگان

 dejmahtab@gmail.com

علی اکبری

ali akbari

عضوهیئت نمایندگان

aliakbari0066@yahoo.com

 حبیب اله نوروزیimage015

عضوهیئت نمایندگان

 norouzi.trading@yahoo.com

فتاح جاودانه

 fahtah javdaneh

عضوهیئت نمایندگان

f.javdaneh@yahoo.com

فرامرز خوبانی

faramarz khobani

عضوهیئت نمایندگان

fz.kkoubani@yahoo.com

عزیز اله فتحی

image021

عضوهیئت نمایندگان

 azizallahfathi@yahoo.com

عزیزالله رحیمی

aziz allah rahimi

عضوهیئت نمایندگان

 Mehrzad34343@gmail.com
وحید گرجی پور

 vahid gorji

عضوهیئت نمایندگان

gordgi@zardband.com

سید شمس اله هاشمی

image027

عضوهیئت نمایندگان

 shamsallahhashemi@yahoo.com

القاس قنبری مرداسی

elghas ghanbari

عضوهیئت نمایندگان